หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นายชัยรัตน์ กำลังหาญ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวแก้ว พลเทพ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นายสยาม ใจบุญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวอรนุช ชื่นตา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวธันย์ภคนันท์ เงินทองประสิทธิ์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ฝ่ายปกครอง
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวอติกานต์ บัวไข
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : ฝ่ายปกครอง
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,448,438 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,055,810 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,993,139 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,933,213 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,870,660 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,687,582 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,496,821 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,435,103 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,431,513 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,361,007 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,316,599 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,275,085 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,248,206 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูนครินทร์ แบบสรุปการเข้าเรียนของนักเรียน 2_57(พฤศจิกายน 2557)
โดย : นายนครินทร์ จันต๊ะคาด
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ การตวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดย : นางดรุณ มีนา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แบบรายงานการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
โดย : นางสายสวาท มั่งมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน PDCA เดือนพฤศจิกายน 2557
โดย : นางสายสวาท มั่งมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน PDCA เดือนพฤศจิกายน 2557
โดย : นางสาวณัฐหทัย ขันนอก
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกการเข้าเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
โดย : นางศรีภา เกิดแก้ว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกการเข้าเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557
โดย : นางศรีภา เกิดแก้ว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน๒/๒๕๕๗ ม.๓ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ส.๒๓๒๔๖
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องส่งเสริมการรักการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2/2557
โดย : นางทัศนีย์ เกตุจันต๊ะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2557
โดย : นางสาวพิมพิไล โถยะโล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนโลก
โดย : นางสาวพิมพิไล โถยะโล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย ม.6 เนื้อหา 2
โดย : นายชัชวาล อนันตปัญญาสกุล
ร.ร.แสงอร่ามพิทยาคม    จ.อุดรธานี
เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย ม.6 เนื้อหา
โดย : นายชัชวาล อนันตปัญญาสกุล
ร.ร.แสงอร่ามพิทยาคม    จ.อุดรธานี
เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย ม.6
โดย : นายชัชวาล อนันตปัญญาสกุล
ร.ร.แสงอร่ามพิทยาคม    จ.อุดรธานี
ลักษณะภาษา
โดย : นายชัชวาล อนันตปัญญาสกุล
ร.ร.แสงอร่ามพิทยาคม    จ.อุดรธานี
บันทึกการเข้าเรียน รายวิชา ประวัติศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โดย : นางสาวศลิษา แสงเมือง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกการเข้าเรียน รายวิชา สังคมศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โดย : นางสาวศลิษา แสงเมือง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สรุป การเข้าเรียนของนักเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
โดย : นายวรรษพล มะหลีแก้ว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ม.๑/๕ วิชาสังคมศึกษา ส.๒๑๑๐๒ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒/๒๕๕๗
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ม.๓ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ส.๒๓๒๔๖ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒/๒๕๕๗
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 175/503 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th