หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวศิริพร สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วังม่วงวิทยาคม    จ.สระบุรี
นายธนกฤต ตั้งชัยวรรณา
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วังม่วงวิทยาคม    จ.สระบุรี
นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วังม่วงวิทยาคม    จ.สระบุรี
นางรัตนมณี แจ้งพิมาย
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านสัมฤทธิ์    จ.นครราชสีมา
นางจิตติยา ร่มเย็น
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.บ้านสัมฤทธิ์    จ.นครราชสีมา
นางสาวอัญญ์ภักดิ์ฐิตา หล้าสกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,373,827 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,883,078 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,819,411 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,802,950 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,761,360 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,608,575 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,410,593 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,353,853 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,340,048 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,313,442 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,278,794 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,211,115 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,178,292 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาธุรกิจ สาขาวิชาการจักการทั่วไป (กจ.1(3)/56) ปีการศึกษา 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : สุจรรยา อินชะนะ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา หลักการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (กจ.1(1)/57) ปีการศึกาา 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : นายมูหมัดยัมรี มะเซ็ง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ชนะเลิศ การจัดสวนแก้ว ม.4-6
โดย : นางเกศินี วงษ์อุบล
ร.ร.สามพร้าววิทยา    จ.อุดรธานี
สอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกียวกับรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ปค.2(1)/57) ปีการศึกษา 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : นายจิตกร เดเจะหวัง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ปค.2(1)/57) ปีการศึกษา 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : ปิยอร เอี่ยดดำ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คก.1(1)/56) ปีการศึกษา 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : วิภาวี สังข์อ้น
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา อาเซียนศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปฐ.1(1)/56)และ(กจ.1(1)/57) ปีการศึกษา1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : สุมณฑา สุขเอียด
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา บุคลิกภาพครูปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปฐ.1(1)/56) ปีการศึกษา 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : สุจรรยา อินชะนะ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา การคิดและการตัดสินใจ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปฐ.1(1)/56) ปีการศึกษา 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : นายนิยม ชูชื่น
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป สาขาการปกครองท้องถิ่น (ปค.1(3)/55) ปีการศึกาา 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : สุชาติ เที่ยงทางธรรม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาการปกครองท้องถิ่น (ปค.1(3)/55) ปีการศึกษา 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : คารม ทองหนูรุ่ง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา การฝึกงาน สาขา(ปค.1(1)/55) ปีการศึก 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : คารม ทองหนูรุ่ง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา สัมมนาการปกครองท้องถิ่น สาขา(ปค.1(1)/55) ปีการศึก 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : คารม ทองหนูรุ่ง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น สาขา(ปค.1(1)/55) ปีการศึก 1/57 ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : อุสมาน หวังสนิ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คก1(1)/55และ56 ภาคเรียนที่ 1/57 ศูนย์การเรียนโรงเรียนเทพา
โดย : ภูริชญา มุกเนียม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนราย วิชาความจริงของชีวิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2556 - ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
โดย : น.ส.ฮานันย์ นาวินพัฒนรัตน์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สอนรายวิชาประวัติศาสตร์
โดย : น.ส.ฮานันย์ นาวินพัฒนรัตน์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โดย : นายปัณณวิชญ์ฺ ธาราวุฒิ
ร.ร.หรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)    จ.สระบุรี
ใบงานที่ ๒
โดย : นางสาวพรนภา ไชยลังกา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดย : นางสาวศลิษา แสงเมือง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 175/491 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th