หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,962,100 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,279,068 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,167 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,284,901 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,298 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 950,973 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 937,971 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,132 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 801,891 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,662 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 795,450 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,076 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 766,680 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 764,752 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว]
โดย : นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ
ร.ร.อนุบาลนครพนม    จ.นครพนม
ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งพูดภาษาจีน ระดับ ป.๔-๖ [เดี่ยว]
โดย : นางรุ่งทิวา อุ่นเจริญ
ร.ร.อนุบาลนครพนม    จ.นครพนม
ปี 2556 รางวัล 1 แสนครูดี จากสำนักงานคุรุสภา
โดย : สาคร จันทร์ดง
ร.ร.สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์    จ.เชียงใหม่
ปี 2556 รางวัล 1 แสนครูดี จากสำนักงานคุรุสภา
โดย : สุภิญญา สุวรรณฉิม
ร.ร.สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์    จ.เชียงใหม่
ปี 2556 รางวัล 1 แสนครูดี จากสำนักงานคุรุสภา
โดย : นายบารมี เหมือนสุทธิวงษ์
ร.ร.สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์    จ.เชียงใหม่
ปี 2556 ผู้บริหารดีเด่นสมาคมครูอำเภอจอมทอง
โดย : นายบารมี เหมือนสุทธิวงษ์
ร.ร.สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์    จ.เชียงใหม่
ครูดีเด่นสมาคมครูอำเภอจอมทอง ปี 2556
โดย : หนึ่งนุช สุภาอินทร์
ร.ร.สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์    จ.เชียงใหม่
ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น การศึกษาระดับปฐมวัย เนื่องในวันครู ประจำปี 2556
โดย : นางพนมพร จิตเงิน
ร.ร.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ    จ.นครราชสีมา
ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น กลุ่มสาระการเีรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2556
โดย : นางโชติภา บรรจงรอด
ร.ร.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ    จ.นครราชสีมา
เกียรติบัตรรางวัลและเข็มสดุดี "หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
โดย : นางสมพร วุฒานุสรณ์
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
เกียรติบัตรรางวัลและเข็มสดุดี "หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
โดย : นางนันทพร โกญจนวรรณ
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
เกียรติบัตรรางวัลและเข็มสดุดี "หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
โดย : นางบุญศรี กองทรัพย์
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
เกียรติบัตรรางวัลและเข็มสดุดี
โดย : นายจำลอง วุฒิธรรม
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
รายงานผลการสร้างและการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงและการเกิดภาพ รายวิชา ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
เอกสารประกอบการเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒
โดย : นางสุดาพร บุญทา
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เอกสารประกอบการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางสาวศิวัชญา ศรีทำเลา
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เอกสารประำกอบการเรียนวิชา เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางเพ็ญประภา สิมมา
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เอกสารประกอบการเรียนวิชา เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นางเพ็ญประภา สิมมา
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
วิจัยเจตคติ ป,4
โดย : นางสาวประเทือง เพ็ชรพล
ร.ร.เทศบาลตำบลโนนแดง    จ.นครราชสีมา
วิจัยไม่ส่งงาน ป.5
โดย : นางสาวประเทือง เพ็ชรพล
ร.ร.เทศบาลตำบลโนนแดง    จ.นครราชสีมา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 175/377 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th