เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คำขวัญโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
เขตบริการของโรงเรียน
แนวคิดผู้บริหารโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาพความสำเร็จของโรงเรียน
กลยุทธ์สู่ภาพความสำเร็จ
ความมุ่งหวังและตั้งใจ
ของฝากจากครูใหญ่
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี


 ที่มาของโครงการ

           "โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพให้มากกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนด" เป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงเป็นคำมั่นไว้ต่อรัฐสภา 

           คำว่า ฟรี 15 ปี คือ ฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กับทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลค่าเล่าเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโรงเรียนเอกชนรัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือมากขึ้นโดยผู้ปกครองจ่ายลดลงจาก ร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 30 ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิ์จะมีใบประกาศเกียรติคุณให้ โดยเงินจำนวนนี้จะนำไปพัฒนาโรงเรียนที่ด้อยโอกาสพัฒนาถึง 600 โรงเรียนทั่วประเทศ

           โดยในส่วนของงบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน คือ 

           • ค่าเล่าเรียน

           • แบบเรียน

           • เสื้อผ้า

           • ค่าอุปกรณ์การเรียน

           • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

          โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 ส่วน คือ ค่าเสื้อผ้าและค่าอุปกรณ์การเรียน 

           ทั้งนี้ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระของผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

           เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน


ซึ่งในแต่ละรายการมีรายละเอียด ดังนี้

 หนังสือเรียน

           หนังสือเรียนมีรายละเอียดดังนี้

           1. ระดับก่อนประถมศึกษา ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย

           2. ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ใช้หนังสือเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระทุกระดับชั้น โดยมีอัตราค่าหนังสือดังนี้ . . .

           • ก่อนประถมศึกษา 200.00 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 483.20 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 347.20 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 365.60 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 580.00 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 424.00 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 496.00 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 739.20 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 564.80 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 560.00 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,160.80 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 805.60 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 763.20 บาท/คน

 อุปกรณ์การเรียน

           อุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นสําหรับนักเรียน ประกอบด้วย แบบฝึกหัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ICT (CD) สําหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกระดาษ A4 สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ สําหรับผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาในอัตรา ดังนี้

           • ก่อนประถมศึกษา 100 บาท/ภาคเรียน

           • ประถมศึกษา 195 บาท/ภาคเรียน

           • มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/ภาคเรียน

           • มัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/ภาคเรียน

 เครื่องแบบนักเรียน

           เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ, กางเกง และกระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี ในอัตรา

           • ก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน

           • ประถมศึกษา 360 บาท/คน

           • มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน

           • มัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน

           • อาชีวะศึกษา 1,000 บาท/คน

           กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้ กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียนที่ต่างไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกว่าที่ กําหนด วงเงินดังกล่าวอาจซื้อได้เพียง 1 ชุด 

           อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองมีสิทธิจะเลือกซื้อชุดนักเรียนของร้านค้าใดก็ได้ หรือจะรวมกลุ่มกันจ้างกลุ่มแม่บ้านในชุมชนตัดเย็บให้ก็ได้ เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์การเรียน ผู้ปกครองจะเลือกซื้ออุปกรณ์ประเภทใดก็ได้ ไม่มีการบังคับ กระทรวงแค่ให้แนวทาง โดยจัดทำรายการแนะนำอุปกรณ์ที่ควรซื้อ โดยจะแบ่งจ่าย 2 ครั้ง

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

           กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษา จัดขึ้น ประกอบไปด้วย

           1. กิจกรรมวิชาการ 
           2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
           3. ทัศนศึกษา 
           4. การบริการสารสนเทศ/ICT 

           ทั้งนี้ ในการพิจารณากําหนดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ต้องให้ภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการพิจารณา โดยที่ผลการพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่พึง จะได้รับ สำหรับงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต่อนักเรียน 1 คน มีดังนี้

           • ก่อนประถมศึกษา 215 บาท/ภาคเรียน

           • ประถมศึกษา 240 บาท/ภาคเรียน

           • มัธยมศึกษาตอนต้น 440 บาท/ภาคเรียน

           • มัธยมศึกษาตอนปลาย 475 บาท/ภาคเรียน

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           1. นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

           2. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน

           3. สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

           4. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถนําเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องอื่นๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2554,11:38   อ่าน 785 ครั้ง
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา  หมู่ที่ 1  ถนนสืบศิริ  ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร.0898650350
http://www.thongchaineurwittaya.com