เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คำขวัญโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
เขตบริการของโรงเรียน
แนวคิดผู้บริหารโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาพความสำเร็จของโรงเรียน
กลยุทธ์สู่ภาพความสำเร็จ
ความมุ่งหวังและตั้งใจ
ของฝากจากครูใหญ่
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ข้าราชการที่ดี

ข้าราชการที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร

ข้าราชการที่ดี ควรมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยหัวใจที่รักประชาชนเพื่อประชาชน โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก และแนวทางประพฤติปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ เมื่อได้ปฏิบัติพันธกิจ
เพื่อประชาชนแล้ว ความชื่นใจที่ประชาชนได้รับคือ
“ รางวัลแห่งชีวิต พันธกิจของข้าราชการ”

ปัจจุบันข้าราชการไทยยังคงเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ถ้าข้าราชการไทยมีค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ เป็นหลักสูงสุดในการปฏิบัติงานแล้ว จะทำให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานใหม่ตามแผนปฏิรูประบบการบริหารราชการภาครัฐ ส่งผลให้งานราชการมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลประโยชน์สูงสุดย่อมตกที่ประชาชนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สังคมไทยมีเสถียรภาพและเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก
IP : 223.207.175.216
โพสเมื่อวันที่ : 04 ต.ค. 2554,06:08 น.
ความเห็นที่ 5
"ผู้ที่ทำการงานลวก ๆ โดยมิได้พิจารณาใคร่ครวญให้ดี
เอาแต่รีบร้อนพรวดพราดจะให้เสร็จ
การงานเหล่านั้น ก็จะก่อความเดือนร้อนให้
เหมือนตักอาหารที่ยังร้อนใส่ปาก"

อสเมกฺขิตกมฺมนฺตํ ตุริตาภินิปาตินํ ตานิ กมฺมานิ ตปฺเปนฺติ อุณฺหํ วชฺโฌหิตํ มุเข. [สิคาลชาดก 27/51]
IP : 223.206.55.252
โพสเมื่อวันที่ : 07 ต.ค. 2554,22:43 น.
ความเห็นที่ 4
"กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป
ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป
ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น
พึงทำบุญอันนำสุขมาให้"

อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ. [( นนฺทเทวปุตฺต ) สํ. ส. ๑๕/๘๙]
IP : 223.206.55.252
โพสเมื่อวันที่ : 07 ต.ค. 2554,22:29 น.
ความเห็นที่ 3
หากถามว่า ตายอย่างไรจึงจะตายให้ดี
คำตอบก็คือ "จงอยู่ให้ดีที่สุด"
หากถามว่า อยู่อย่างไรจึงจะดีที่สุด
คำตอบก็คือ "จงอยู่ให้เหมือนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต"
IP : 223.206.55.252
โพสเมื่อวันที่ : 07 ต.ค. 2554,22:20 น.
ความเห็นที่ 2
หลักการสำคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ

1. หลักนิติธรรม

หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ให้ทันสมัย และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอม พร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล

2. หลักคุณธรรม

หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงานโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นนิสัย ประจำชาติ

3. หลักความโปร่งใส

หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา

4. หลักความมีส่วนร่วม

หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการ ตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรือ อื่น ๆ

5. หลักความรับผิดชอบ

หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การ ใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้น ในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผล จากการกระทำของตน

6. หลักความคุ้มค่า

หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี คุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
IP : 223.207.175.216
โพสเมื่อวันที่ : 04 ต.ค. 2554,06:16 น.
ความเห็นที่ 1
ค่านิยม 5 ประการ
1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ

2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อประชาชน
ต่อผลกาiปฏิบัติงาน ต่อองค์การและต่อการพัฒนาปรับปรุงราชการ

3. โปร่งใส ตรวจสอบได้

สร้างกลไกและวิธีการทำงานขององค์การให้ชัดเจน ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องได้
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย

4. ไม่เลือกปฏิบัติ

บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเมตตา เอื้อเฟื้อ ถูกต้องและมีน้ำใจ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ทำงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม
ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า
เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดของงาน
IP : 223.207.175.216
โพสเมื่อวันที่ : 04 ต.ค. 2554,06:12 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา  หมู่ที่ 1  ถนนสืบศิริ  ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร.0898650350
http://www.thongchaineurwittaya.com