เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คำขวัญโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
เขตบริการของโรงเรียน
แนวคิดผู้บริหารโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภาพความสำเร็จของโรงเรียน
กลยุทธ์สู่ภาพความสำเร็จ
ความมุ่งหวังและตั้งใจ
ของฝากจากครูใหญ่
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

การบริหารงานวิชาการ

1.  เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.  ส่งเสริมการจัดการ การจัดหา การใช้ การบำรุงสื่อการเรียนการสอนตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น  ตามเป้าหมายปฏิรูปการเรียนการสอน

                3.ปรับปรุงพัฒนาการวัดผลและประเมินผลทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

4. เร่งรัด  ปรับปรุงการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

7. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

8. ฝึกอบรมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  จริยธรรม  คุณธรรม  โดยเน้นการปฏิบัติเพื่อพฤติกรรมที่งามแก่นักเรียนให้ตรงกับความต้องการ ความจำเป็นและมีประสิทธิภาพ

9. จัดให้มีการบริการและช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน  เด็กพิการเรียนร่วมและขาดแคลนอาหารกลางวัน  เสื้อผ้า  อุปกรณ์การเรียนให้ตรงกับความต้องการ

10. จัดให้มีกิจกรรมแนะแนว  เพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรมแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อส่งเสริมความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียนในด้านศิลปะ  การแสดงออก การกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ

11. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านสุขภาพ

 

การบริหารงานบุคคล

1.ส่งเสริมให้คณะครูบุคลากรในโรงเรียน  ได้ยึดถือปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตนตามขอบเขต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ข้อตกลง และแนวปฏิบัติของข้าราชการ

2.ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นการอบรมนักเรียนให้มีความรู้

ควบคู่คุณธรรม

3.จัดมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ให้ตรงกับความเหมาะสม  ความรู้ความสามารถ  ความถนัด ความสนใจ โดยยึดประโยชน์กับนักเรียนเป็นสำคัญ

4.ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครู

5.จัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียน

 

การบริหารงานงบประมาณ

1.จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

2.จัดทำบัญชี ทะเบียน การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

3.จัดสรรด้านการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร

 

การบริหารงานทั่วไป

1.ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สดชื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนจัดการใช้พื้นทีอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ทุกส่วนในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์เหมาะสมสูงสุด

2.จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข

3.ประสานงานสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ทั้งการให้และการรับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน

5.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

6.ส่งเสริมการทำงานในระบอบประชาธิปไตย

7.บริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง

8.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ

9.จัดสวัสดิการด้านสหกรณ์โรงเรียน

10.บริการอาหารกลางวันอย่างพอเพียง

11.ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนทั้งภายในและภายนอก

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา  หมู่ที่ 1  ถนนสืบศิริ  ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร.0898650350
http://www.thongchaineurwittaya.com